Om fysioterapi och psykisk hälsa

Inget kan vara mer fel än att begränsa det som en fysioterapeut gör till vissa diagnoser och områden av kroppen. Fysioterapi är ett brett kunskapsområde och fysioterapeutisk kompetens kan användas inom många områden och verksamheter. Vid veckans möte med Kraftsamling för psykisk hälsa pratade vi om hur det kan löna sig med fysioterapeuter i arbetet med suicidprevention.

Att fysioterapeuter är självklara inom arbete med psykisk hälsa det vet vi. Vi vet också att evidensen är tydlig för fysisk aktivitet vid tex stress, ångest, sömnstörning och depression. Fysioterapeuter är det självklara valet när det gäller att individanpassa fysisk aktivitet. Vi har ofta långa relationer med våra patienter/klienter vilket bidrar till kontinuitet, samtal och möjlighet att ställa frågor och fånga upp. I samtal där en försöker sätta ord på hur en känner och tänker kring sin kropp och sitt mående har vi möjlighet att identifiera den som inte mår bra. Åse Lundin, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, har i sin studie Encountering suicide in primary healthcare rehabilitation: the experiences of physiotherapists visat hur fysioterapeuter inom primärvården vill och kan bidra i arbetet med suicidprevention. Fysioterapeuten kan spela en större roll i arbetet och agera som grindvakter för att identifiera riskpatienter och hänvisa vidare vid behov.

Fysioterapeuterna har ett brett material om psykisk ohälsa dels Fysioterapi ger resultat dels kunskapssammanställning och utbildningsmaterial inom psykisk ohälsa som riktar sig mot såväl profession som patient. I vårt kommande arbete tar vi fram åldersanpassat material och verktyg som kan användas vid barncentrerade hälsosamtal om fysisk aktivitet med skolbarn och deras vårdnadshavare. Vi samarbetar tillsammans med Generation Pep och andra professionsorganisationer i en webbaserad utbildning med fokus på ett barncentrerat samtal om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i det individuella mötet med elever. 

Kunskapsstöd om fysisk aktivitet för psykisk hälsa från Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt.

Det är bekymmersamt att det finns en brist på fysioterapeuter inom psykiatrin och att fysioterapeuter med specialistkompetens inom mental hälsa inte värdesätts inom primärvården och att ersättningssystemen inte ger förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Ibland behöver ett besök få ta tid. Det finns över 70 fysioterapeuter med specialistkompetens inom mental hälsa. De både kan, vill och bör bidra i arbetet för en bättre psykisk hälsa för alla och behöver få förutsättningar för att utföra arbetet på bästa sätt utifrån den evidens som finns. Låt oss prata vidare om hur det kan göras!