En modern och hälsofrämjande elevhälsa

Det är mycket bra med en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa för barn och unga. Det är tråkigt att regeringen inte tog möjlighet att skapa bättre förutsättningar för detta i det lagförslag som lades för någon vecka sedan.

Elevhälsans professioner är viktiga i skolan. Deras uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att skapa en fungerande skolmiljö för alla. Elevhälsan ansvarar för både den fysiska och den psykiska hälsan hos elever, ett ansvar som både kan stärkas och utvecklas. Elevhälsa är en viktig del i att stötta eleverna i lärandesituationen.

Sveriges barn och unga förtjänar en elevhälsa med ett brett uppdrag som också arbetar förebyggande i större utsträckning. Frågan är hur vi tillsammans bygger en modern elevhälsa som tar hänsyn till olikheter i behov och livssituation hos de barn och ungdomar som växer upp i dagens Sverige. Inte minst behövs en ökad samordning mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan.

Ett bredare uppdrag och ett brett ansvar kräver att vi behöver vara fler som deltar i arbetet. Det är dags för fler professioner i elevhälsan. Det bör vara en självklarhet med fysioterapeut i elevhälsoteamet. Det lönar sig för barn och unga såväl som för skolan. Hur kan ni se här.

Bild från Främja Fys och deras inspirationssida.

Vi vet att fysisk inaktivitet ökar hos barn och unga. Det har konsekvenser för hur barnen mår både kroppsligt och mentalt. Övervikt, nedstämdhet, huvudvärk, smärta i rörelse- och stödjeorganen är allt för vanligt förekommande. Hos barn och unga med funktionsnedsättningar blir detta ännu tydligare då de kan behöva individuellt anpassat stöd för fysisk aktivitet och över längre tid.

Att arbeta förebyggande innebär bland annat att barn ges förutsättningar för fysisk aktivitet. Flera exempel visar hur en ökad fysisk aktivitet i skolan ger god effekt på fysisk och psykisk hälsa. Det har också effekter på lärandet. Vi läser i DN om ett nytt forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och vi har det goda exemplet från Bunkeflo som fortsätter att visa resultat på lärande och hälsa.

Fysioterapeuters kompetens inom elevhälsoteamet bidrar till att främja hälsa, främja motorisk utveckling, stärka fysisk självkänsla, ge råd om och följa upp fysisk aktivitet. Fysioterapeuter bidrar också med specialkunskaper om hälsa i rörelseapparaten och en helhetssyn om barn och ungas förutsättningar. Med en bredare kompetens inom elevhälsan kan alla barn och unga få bättre förutsättningar för jämlikt lärande och jämlik hälsa. Det lönar sig.