Att ta sitt ansvar som arbetsgivare för framtidens kompetensförsörjning

Det finns en ökad efterfrågan på fysioterapeuter och vår kompetens. Ett ökat behov av såväl nyexaminerade som erfarna finns idag och kommer att finnas i framtiden. Bilden av ett ökat behov beskrivs av Saco i veckans rapport om framtida arbetsmarknad för akademiker. Bilden delas av Fysioterapeuterna och av Socialstyrelsen. I SCB Arbetskraftbarometer svarar många arbetsgivare att de kommer att behöva anställa fler fysioterapeuter under de närmsta åren. Detta gör att det blir allt viktigare att arbetsgivare lever upp till sitt ansvar om bra villkor. Det behövs bra villkor för att fysioterapeuter/sjukgymnaster ska vilja börja en ny anställning eller stanna kvar på en arbetsplats. Som arbetsgivare kan man då utgå från tre begrepp förutsättningar, förmåga och viljan att bidra. Gemensamt för begreppen är att på arbetsplatsen skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för de som arbetar där. Genom detta kan man därmed öka förståelse, vilja och delaktighet.

Sacos rapport om framtidsutsikter för akademiker

Förutsättningarna för arbetet påverkas bland annat genom en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö med tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete som är känt av medarbetarna. En arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra för att ge möjlighet till återhämtning, reflektion och för att kunna arbeta utifrån evidens och därmed arbeta patientsäkert. Arbetsmiljö behöver följas upp kontinuerligt och regelbundet. Det behöver vara tydligt för medarbetare vad som förväntas och vilken min roll är för att uppnå verksamhetens mål. Det behöver vara tydligt hur verksamheten arbetar med involvering och delaktighet och medarbetar som vill just vara involverade och delaktiga ska uppskattas för det. Uppskattning som kan visas genom att man prioriteras vid lönerevision.

Vi har förmåga för vårt arbete som fysioterapeuter genom vår grundutbildning och legitimation. En förmåga som behöver få fortsätta utvecklas genom regelbunden kompetensutveckling. En förmåga som behöver planeras för och ska följas upp genom individuella utvecklingsplaner. Tid för kompetensutveckling ska prioriteras och behöver därför ingå som en del i planering av de resurser som finns inom verksamheten.

Viljan att bidra är tydlig hos oss som arbetar inom hälso- och sjukvård. Vi ser värdet för den patient som vi möter och vi ser hur vi genom vår kompetens bidrar. Fysioterapeuter arbetar med sambandet mellan fysisk och psykisk funktion, rörelse och hälsa, med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet och med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada. Vi skapar värde. Det lönar sig med fysioterapeuter. För att vi ska kunna göra det på bästa sätt behöver vi kollegor, kunskap och en arbetsmiljö som tillåter oss att arbeta patientsäkert och utifrån evidens. 

Redan idag är det brist på fysioterapeuter. Det ökande behovet av rehabilitering, av förebyggande insatser kommer inte minska efterfrågan, tvärtom. Allt fler ser att det lönar sig att anställa fysioterapeuter, både för patienterna och verksamheterna. Fysioterapeuters kompetens efterfrågas alltmer inom till exempel äldreomsorgen, elevhälsan i skolan, försäkringsbranschen, vid rehabiliteringsinsatser hos arbetsgivare, i uppdrag mot arbetsförmedlingarna och även inom hälsobranschen när det gäller hälsofrämjande arbete och livsstilsfrågor. Det är oroande att regioner och kommuner har rehabiliteringsuppdrag och hälsofrämjande uppdrag som de inte kan leva upp till.

I veckan släpptes ett nytt avsnitt av En Podd i rörelse. Denna gång med Årets Fysioterapeut Malin Nygren Bonnier. Häng med på ett samtal kring rehabilitering, covid-19, teamarbete och forskning.