Fysioterapi för psykisk hälsa

Det är en orolig tid vi lever i. Det finns mycket att fundera kring och det finns mycket som kan hålla en vaken på natten. Just hur vi mår och hanterar en orolig tid var den första frågan som ställdes till socialutskottets politiker när de i veckan träffades hos NSPH för att prata om psykisk hälsa.

Anders W Jonsson (C), Anna Vikström (S), Carita Boulwén (SD), Christian Carlsson (KD) Jakob Olofsgård (L), Malin Höglund (M), Karin Rågsjö (V), Ulrika Westerlund (MP)

De var alla överens om att det är viktigt med förebyggande och hälsofrämjande insatser och vikten av att ta tag i problem tidigt betonades. Betydelsen av fysisk aktivitet var också en av de faktorer som lyftes upp, såväl som förebyggande och behandlande. Elevhälsans roll betonades – och att det är ett team som arbetar där för barn och ungas bästa. Det var också konsensus kring att vi behöver en nationell hjälplinje. I årets budget satsas riktade medel till psykisk hälsa och det är bra, men är det tillräckligt? Och hamnar pengarna där de bäst behövs?  

För många är primärvården första vägen in och det är så det ska vara. Men är primärvården dimensionerad för uppdraget och finns kompetensen där?
Fysioterapeuter är viktiga i arbetet för psykisk hälsa och vi har verktyg som gör skillnad i såväl diagnostik som behandling. Det är ett av våra uppdrag inom primärvården och för att klara det på bästa sätt behövs kompetensutveckling. Specialistfysioterapeuter inom mental hälsa skulle också kunna fylla en viktig roll i primärvården.

Vi är den tredje största professionen inom primärvården men vi är ändå förhållandevis få och ibland ensamma i vår roll på en arbetsplats. I takt med primärvårdens breddade uppdrag blir det allt svårare att vara uppdaterad i alla de olika områden som man ska arbeta inom som fysioterapeut. Det kanske går an på större vårdcentraler att fördela uppdrag mellan sig, medan det på mindre är svårt, vilket i sin tur försvårar möjlighet att arbeta evidensbaserat och patientsäkert.

Det behövs också en arbetsmiljö som ger möjlighet att arbeta evidensbaserat och patientsäkert. Det är genom att fokusera på kvalitet i stället för kvantitet som man upplever arbetsglädje.

Det finns flera exempel på hur fysioterapeuter gör skillnad för en bättre psykisk hälsa. Ett sådant finns i Örebro där pågår ett projekt med fokus på hållbar träning som fortsätter efter avslutad behandlingsperiod.

Att satsa på fysioterapeuter lönar sig för primärvården i stort och vi har mycket att bidra med inom psykisk hälsa.

BRA MED MER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN, MEN BYT KORTSIKTIGHET MOT HÅLLBARHET

Idag presenterar regeringen budgeten för 2024, och i den ligger mer pengar till välfärden. Det är bra, men inte tillräckligt. Fysioterapeuter tycker om sina jobb, men som många andra i hälso- och sjukvården är vi slitna av högt tempo, stort ansvar och ofta för få kollegor. Samtidigt äter inflationen upp marginalerna och regionerna går med stora underskott. Vi har en välfärd med oerhört kompetenta medarbetare som levererar vård av hög kvalitet. Men vi behöver framtidstro och en framtidsplan. Därför vill jag idag inte prata om pengar i en särskild budgetpost, utan ge tre råd till de politiker från alla partier som har inflytande över vårt samhälle. Vi vill se budgetsatsningar men vi vill också se:

-LÅNGSIKTIGHET. Orka sätta upp de långa linjerna, och hålla i. Satsa på slow politics, utgå från fakta och fokusera på att lösa problemen, inte på konflikt. Indexera statsbidragen för att säkra resurser till välfärden och våga skapa en bättre framtid för våra barn. Att sänka skatten på bensin och diesel mitt när vi dagligen ser effekterna av klimatkrisen är tvärtom kortsiktigt och kontraproduktivt.

-SAMARBETE. En stark välfärd och fungerande kompetensförsörjning kräver en plan längre än en mandatperiod. Våra folkvalda politiker borde sätta sig ner och tillsammans lösa de utmaningar som är våra gemensamma. Det vill vi se, både som medborgare och medarbetare i välfärden,

HÅLLBARHET. Ska vi kunna ge en välfärd av hög kvalitet till fler, med färre i arbetsför ålder krävs nytänk. Fysioterapeuter sitter på nyckelkompetens kring förebyggande och rehabiliterande insatser, som både sparar pengar, lidande och minskar sjukvårdens klimatavtryck. Det ger goda resultat för befolkningen, och har stor potential att avlasta den tungt belastade sjukvården. Använd vår kompetens mer. Det lönar sig.

Dags för cancerrehabilitering att ta plats!

Att drabbas av cancer är svårt. Det leder till att livet ställs på sin spets och det är många frågor och svar som behövs innan man vågar tro på en framtid igen. För idag ser framtiden annorlunda ut för de flesta som drabbas av cancer. Andelen personer som överlever ökar hela tiden, vilket inger hopp. För den som överlever cancer och för den som får konsekvenser av behandling är det viktigt med god tillgång till cancerrehabilitering. Idag ser det olika ut över landet. Alla patienter erbjuds inte rehabilitering och de rehabiliteringsinsatser som erbjuds är väldigt olika.

Det är därför glädjande att Socialdepartementet nu har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga cancerrehabilitering, se över hur rehabilitering ser ut genom åtgärdskoder och att ta reda på mer om hur man kan stärka cancerrehabilitering i landet. Det är bra och verkligen på tiden.

Rehabilitering bör vara en självklar del av vårdkedjan för samtliga patienter och bedömning om rehabiliteringsbehov görs i början av vårdkedjan. Det är också viktigt att bedömning om behov av rehabilitering görs av medarbetare med kompetens inom rehabilitering.  Fysioterapeuten behöver komma in tidigare i vårdkedjan för att lättare kunna förebygga och hjälpa patienterna att bibehålla funktionen innan de till exempel förlorar funktionsförmåga.

crop anonymous woman stretching elastic band near professional chiropractor
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Idag finns det 19 specialistfysioterapeuter inom onkologi i Sverige. Det är en låg siffra med tanke på antalet personer som insjuknar årligen. Det finns inte ens specialister på alla landets specialistkliniker, vilket är det minsta man skulle kunna vänta sig. Det saknas också specialister på landets palliativa avdelningar. Att bli och att vara specialist är en klinisk och akademisk fördjupning som bidrar till såväl djup som bredd inom kunskapsområdet. Här krävs det förändring! Nu!

Prehabilitering och rehabilitering leder till patienter som är starkare, som har bättre hälsorelaterad livskvalitet, minskad fatigue och bättre utfall efter operation. Det innebär vinster för såväl den enskilde patienten som för samhället.

Vår gemensamma strävan mot en jämlik vård över hela landet, måste också innefatta insatser för rehabilitering. Det borde vara rimligt att alla som lever med cancer och med konsekvenser av cancer, får tillgång till cancerrehabilitering. Det ska vara behovet som styr och inte var i landet jag bor.

Grattis till 80-åringen!

Idag är det Fysioterapins dag och vi firar runt om i landet! Vi firar också lite extra i år att det är 80 år sedan som vårt förbund bildades. Sedan dess har vi varit en samlande kraft för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Fysioterapeuter är viktiga personer för många och det är inte ovanligt att man känner förtroende och tillit för ”sin” fysioterapeut. Vi är viktiga och vi gör skillnad i människors liv. Det gjorde vi för 80 år sedan, det gör vi idag och det kommer vi att fortsätta göra.

photo of fireworks
Photo by Anna-Louise on Pexels.com

Historien och nutiden hjälper oss att få en tanke om framtiden och här kommer mitt försök att liksom Spanarna i P1 utgå från tre exempel för att ge en bild av framtiden.
I våras besökte jag en konferens där jag i samtal med utställare fick höra om träningsappar och digitala system för fysioterapi – en växande marknad. Dagligen kommer nya exempel på hur AI (Artificiell intelligens) och den digitala marknaden kan och kommer att vara en del av vår framtid. Vi använder redan idag AI i princip dagligen för att söka information på internet, komma fram till Skatteverket eller för att välja vilken serie vi ska avsluta kvällen med.

a woman in a tank top using a vr headset
Photo by cottonbro studio on Pexels.com


Mitt andra exempel är fokusförflyttningarna som pågår för omställning till god och nära vård. Förflyttningen är på gång för att kunna möta framtidens behov och framtidens patienter. Det är en utveckling som kräver ett fokus på individen, personcentrerad hälso- och sjukvård som ser varje person och dess livssituation som en helhet och ser processen kring individen som en helhet. Utgångspunkten är personens livssituation och utifrån den planeras och genomförs hälsofrämjande och förebyggande insatser likväl som vård, rehabilitering och fysioterapi. 

Bild från SKR
Mitt tredje exempel handlar om vår miljö och om de mål som världens länder fattat beslut om i Agenda 2030. I målen läser vi om hållbara städer, hållbar industri, rent vatten och god hälsa, för att nämna några. Det går inte att prata framtid utan att prata miljö. För utan en planet att leva på finns ingen framtid.

Så vart är vi på väg? – för att citera ett annat populärt program. Fysioterapeuter kommer fortsatt att vara en viktig yrkesgrupp som inger förtroende och som man känner tillit till. Om 80 år lever jag inte men min dotter kanske lever och är då 95 år. Jag hoppas då att hon vet att hon som gammal kvinna i behov av vård står i fokus för de vårdgivare hon träffar. Hon vet vad nästa steg blir i den vård och rehabilitering som planeras för henne. Hon vet också att de vårdgivare hon träffar är de som är bäst lämpade att hjälpa henne med just de problem som hon har. Hon möter dem i hemmet eller i den föreningslokal som hon ändå besöker någon gång i veckan. Hon möter dem genom sin device och det är också genom den som flera av hennes vitalparametrar följs upp regelmässigt. Det bidrar till trygghet. Monotona uppgifter utförs av AI medan det kreativa görs av fysioterapeuten. Människa och maskin arbetar nära, med fokus på personen. Professionsgränser suddas ut och kompetens är det som räknas och utifrån det som vi organiserar oss. Vi är ledande inom vår kompetens och agerar ledande genom att vara kunskapsbanker för andra. Vi är resursen och kunskapen som genom digitala och fysiska möten ger råd och stöd. I vår ledande funktion är vi också löneledande och har alla rätt lön. Det är vi tillsammans som skapar vår framtid. Det är vi tillsammans som genom hur vi agerar bidrar till att skapa en framtid för fysioterapeuter och vår kompetens och kunskap. Vi är alla en del av framtiden.

För det fria samtalet och för frihet att engagera sig!

Förra veckan, mitt i Almedalens hetta, så presenterades årets rapport från Global Right Index. Rapporten tas fram av världsfacket ITUC och mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Årets granskning är viktig och upprörande läsning. Arbetstagares rättigheter kränks och försvagas i världen. I 77 procent av världens länder är det förbjudet att vara med i ett fackförbund. Arbetstagare utsätts för våld på arbetsplatsen, har inte rätt att strejka, eller fängslas för att de är medlemmar i fackförbund. Statistiken är skrämmande och visar att arbetstagare som försöker förbättra villkoren på jobbet, eller engagerar sig fackligt, ofta gör det med livet som insats.

Och samtidigt befinner jag mig i Almedalen. Där politiker och beslutsfattare är tillgängliga och närvarande i samtal och seminarier. Vi har ett kontinuerligt samtal över gränser och öppenheten är stor. Minnet av förra årets tragedi är tydligt och märkbar inte minst genom den ökade polisnärvaron under veckan, men alla verkar överens: vi behöver fortsätta med denna öppna mötesplats, för demokratin och för de goda värdena i vårt samhälle. 

Fysioterapeuterna deltog under veckan med egna aktiviteter och var inbjudna till olika samtal. Vår kompetens är bred och vi arbetar inom många olika områden, vilket också blev tydligt under veckan. Fysioterapeuternas representanter deltog i samtal kring elevhälsa, psykisk hälsa, statligt reglerad specialistutbildning, personcentrerad vård, kommunal hälso- och sjukvård, kvalitetsregister, cancerrehabilitering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Vi kommer att fortsätta samtalen för fysioterapeuters bästa och vi är tacksamma att vi kan göra det i ett land som Sverige där vi har frihet att engagera oss och därmed också att påverka och förändra. Det är en ynnest och en möjlighet. Bloggen är tillbaka efter sommaren och jag hoppas att ni alla får en skön sommar!

Dags att flytta fokus i arbetet för att förebygga obesitas!

Alla barn har rätt till ett hälsosamt liv, det slår barnkonventionen fast. Ändå ser vi att allt fler barn och unga i Sverige mår dåligt. Exempelvis lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas, vilket innebär en risk för följdsjukdomar i framtiden. Vi ser att det finns starka samband mellan obesitas och psykisk ohälsa. Det är inte rimligt att fortsätta att lägga ansvaret på individen för att kunna skapa förändring här. Det behövs fokus på vårt gemensamma samhällsansvar för att kunna bromsa ökningen av obesitas och psykisk ohälsa bland barn och unga. Det är inte rimligt att belasta barn och unga med skuld över ett dåligt mående eller att gå utanför en norm. Det i sig leder till ökad ohälsa.

Vi vet att förebyggande insatser kan göra stor skillnad. OECD-studien The Heavy Burden of Obesity, The Economics of Prevention (2019) visar att varje krona som investeras i förebyggande arbete, senare sparar sex kronor i sjukvårdskostnader. Förebyggande arbete behöver vara nära barnen men måste också genomsyra hela verksamheter genom styrning och ledning. 

I förra veckans debatt skriver vi tillsammans med skolsköterskor, dietister, fysioterapeuter och patientföreträdare om hur varje enskilt barn kan ges möjlighet till en jämlik och hälsosam start i livet.

Vi är många som har ansvar för att öka hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi föreslår bla

Och vi behöver öka vår kunskap om obesitas och om hur vi pratar kring det. Årets vinnare av Fysioterapeuternas kvalitetspris är en verksamhet som arbetar för att motverka stigmatisering och för att sprida kunskap kring obesitas. Läs mer om Överviktscentrum här och lyssna på samtalet med Anne Christenson här

Det är dags att agera tillsammans för att alla barn och unga ska ges möjlighet till ett hälsosamt liv.

Rätt använd kompetens sparar såväl tid som resurser

I söndags ramlade jag i skogen- lite skrubbsår och en skadad fot. Anade att den var stukad men då jag sedan tidigare haft en fotfraktur ville jag kolla upp det lite mer noggrant. Det blev ett besök på akuten och där fick jag efter ett kort samtal med en blivande läkare träffa den verkliga experten på fötter- ja de uttryckte sig så! Jag fick träffa en fysioterapeut som undersökte och bedömde min fot och bekräftade därmed att det var en stukning. Ingen röntgen behövdes. Ett effektivt och snabbt omhändertagande där resurserna användes utifrån kompetens och där man tack vara detta slapp kostnad för vidare undersökningar. Bra gjort!

black under amour sneakers
Photo by Pixabay on Pexels.com

Det finns flera akutmottagningar där fysioterapeuter gör bedömningar av skador på muskler, ben och leder för att direkt kunna ge rätt råd om åtgärd och insats. Det bidrar till kortare väntan för patienten och sannolikt för omhändertagande på rätt nivå. Det finns också exempel på att fysioterapeuter bedömer patienter med oklara neurologiska bortfall redan på akuten i syfte att utesluta eller bekräfta eventuell stroke.

Ett annat exempel är när fysioterapeut och arbetsterapeut tillsammans arbetar med bedömningar på sköra äldre som inte bedöms ha ett inläggningsbehov. Det är ett arbetssätt som har snabbat på patientflödet, då 65 procent av dem som fått träffa fysioterapeut och arbetsterapeut inte behöver läggas in. I grunden handlar bedömningen om rätt insats för varje enskild person.

Det är bra att arbeta för att använda rätt kompetens till rätt insatser. Vi behöver mer av den varan. Det lönar sig. I omställningen till nära vård behöver vi utmana vår syn på hur hälso- och sjukvård ska se ut. Vi behöver fundera kring var våra specialister ska finnas och vilken specialistkompetens som behövs. Vi behöver vrida och vända på hur vi kan arbeta annorlunda för att skapa nya och mer effektiva flöden.

Varje rörelse räknas!

Fysisk aktivitet är ett av fysioterapeutens många verktyg. Vi är bra på att individuellt anpassa och följa upp fysisk aktivitet oavsett förutsättningarna för individen. Vi har som förbund länge påtalat vikten av rörelse. Vi har i samarbete med andra fått del av Socialstyrelsens medel för att arbeta för bättre levnadsvanor- fysisk aktivitet är en av de levnadsvanor som vi har skrivit om. Det är därför glädjande när vi i går fick möjlighet att läsa resultatet av det arbete som Kommittén för främjande av fysisk aktivitet genomfört. Vi är också glada över att ha getts möjlighet att delta i kommitténs rörelsenätverk. Slutbetänkande med titeln Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? SOU 2023:29.

Slutbetänkandet fokuserar bland annat på att vi har ett gemensamt ansvar för frågan oavsett var vi verkar. Det krävs ett tillsammans för att vi ska kunna göra skillnad här. Det krävs styrning och samordning från nationellt håll. Det krävs regionala och kommunala beslut som stimulerar och syftar till fysisk aktivitet. Det krävs medarbetare som går före och tar barn och unga med på resan. Det är bra. Bilden nedan från utredningen.

Det är bra med den breda ansatsen som lyfter behovet av ett samhälle som gör det lätt att välja fysisk aktivitet, att stimulera till fysisk aktivitet genom aktiva transporter, att arbeta för en skola där rörelsen är en naturlig del. Den breda ansatsen beskriver också förutsättningar för olika grupper. Det är bra då vi sedan tidigare vet att det är skillnader mellan gruppers hälsa och möjligheter beroende på hur man fungerar och på vilken ålder man har tex.

I Fysioterapeuternas Rörelselyft som förvisso har några år på nacken skriver vi om behovet av rörelse för barn/unga, i yrkeslivet och för äldre. Just fokus på äldre personer är något som vi ser att man skulle kunna utveckla mer i slutbetänkandet. Det är aldrig för sent med rörelse och det är aldrig för sent att börja träna.

Som scout är det också självklart glädjande att man i utredningen så tydligt lyfter betydelsen av friluftslivets möjligheter. Fysioterapeuterna och jag ser fram emot det fortsatta arbetet för att underlätta rörelse och för att därmed komma ett steg närmre vår vision om alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Rörelse för rehabilitering

Tillgång till och möjlighet till rehabilitering vid skada och sjukdom är eftersatt. Detta gäller såväl i Sverige som i resten av världen. WHO har i veckan fattat beslut om att stärka rehabiliteringen internationellt. Enligt deras siffror är det hälften av befolkningen som inte får den rehabilitering de har behov av. Vi ser liknande siffror i Sverige, flera av våra patientorganisationer rapporterar regelbundet kring detta. Nu senast var det Reumatikerförbundet som vid sin stämma lyfte att 60 procent av deras medlemmar inte fått tillgång till rehabilitering under de senaste fem åren. Cancerehabfonden lyfter liknande utmaningar i sin årliga rapport, som visar att få får frågan om rehabilitering och ännu färre får tillgång till det.

Varför är frågan ständigt aktuell för flera patientgrupper? Är det verkligen alltid bäst att prioritera det akuta framför det långsiktiga?

Rehabilitering handlar om att stödja och hjälpa personen att få tillbaka så mycket som möjligt av sin fysiska och psykiska förmåga efter en skada eller sjukdom. Rehabilitering är ett teamarbete där en rad olika professioner ingår. Behoven ser olika ut för varje patient, och ska därför utgå från en individuell rehabplan med tydliga mål baserat på personens behov och förutsättningar.

I Socialstyrelsens förstudie kommer man fram till att nationella riktlinjer är svårt inom området och det kan jag vara benägen att hålla med om. Rehabilitering är brett även om grundprincip och definition borde vara densamma. Det de däremot föreslår är ett nationellt kunskapscentrum, vilket är bra, då vi där kan samla kunskap och öka fokus på frågor kring rehabilitering. Förslaget om Chief Rehabilitation Officer är också bra. Det kan bli en samlande kraft och vår tydliga representant inom området och en stark faktor i att införa Rehabilitation 2030 i Sverige.

Tillgång till rehabilitering minskar ett framtida vårdbehov och gör det lättare att komma tillbaka i arbete. Varje människa som inte får tillgång till rehabilitering utsätts för onödigt lidande som påverkar livskvaliteten negativt. Tillgång till rehabilitering påverkar också vår gemensamma ekonomi genom att bidra till minskad sjukskrivning, minskad användning av hemtjänst och ett minskat behov av behov av hälso- och sjukvård och läkemedelsanvändning. Det finns alltså goda samhällsekonomiska skäl att satsa på rehabilitering.
Resultatet från undersökningarna behöver tas på allvar. Det behövs kraftfulla och snabba satsningar på rehabilitering inom kommuner, regioner och nationellt. Det kommer att löna sig för den enskilda personen och för samhället.

Hur svårt kan det vara med arbetsmiljö?

Får återkommande signaler om tuffa förutsättningar för fysioterapeuter, oavsett var och för vem man arbetar. Det handlar bland annat om företagande kollegor i Stockholm som inte fått förhöjd ersättning för sina insatser sedan 2018! Och detta i en tid av kraftiga hyreshöjningar. Det är tufft. Jag får höra om verksamheter med en omsättning av medarbetare på 20 procent, där man som ny kollega inte får introduktion till jobbet och lämnas ensam med svåra beslut och prioriteringar efter bara någon dag. Det är inte rimligt!

Det är inte en god arbetsmiljö, när man inte får möjlighet till introduktion till ett nytt arbete. Eller när man inte ges möjlighet att på ett säkert och hållbart sätt arbeta med patienter utifrån sin profession. Hur ska man som ny i ett yrke kunna utvecklas om man inte ges möjlighet att reflektera och lära tillsammans med en mer erfaren kollega? Det borde vara självklart att fysioterapeuter likväl som alla andra professioner och yrkesgrupper har en arbetsmiljö som främjar ett långt och hållbart arbetsliv, och det är arbetsgivarens ansvar.

Vi vet så mycket om vad en god arbetsmiljö är och ändå så ser det ut så här. Hur svårt kan det vara tänker man? Arbetsmiljö, lön och tid för kompetensutveckling faller på arbetsgivaren. Det är rimligen viktigt för arbetsgivaren att medarbetarna känner glädje inför att gå till jobbet, att de stannar kvar och utvecklas på sin arbetsplats och känner att det arbete som de utför har ett värde. Tänk om svensk hälso- och sjukvård var den arbetsgivare som hade flest nöjda medarbetare! Detta och mycket mer kommer vi att prata om vid vårt frukostmingel i Almedalen. Ett samarrangemang mellan Sacos hälso- och sjukvårdsförbund. Välkommen!

Det behövs en hållbar arbetsmiljö med ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete som är känt av medarbetarna. En arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra för att ge möjlighet till återhämtning och reflektion. Och att kunna arbeta utifrån evidens och därmed patientsäkert. Arbetsmiljön behöver följas upp kontinuerligt och regelbundet. Det behöver vara tydligt för medarbetarna vad som förväntas och vilken min roll är för att uppnå verksamhetens mål. Det behöver vara tydligt hur verksamheten arbetar med involvering och delaktighet. Och medarbetare som vill just vara involverade och delaktiga ska uppskattas för det, exempelvis genom att man prioriteras vid lönerevision.

Det behövs ett ökat fokus på det som bidrar till en god arbetsmiljö. Friskfaktorer lyfts bland annat i den debatt som Akademikeralliansen i veckan publicerat i Dagens Samhälle och är i fokus för Sunt arbetslivs nya satsning Tillsammans för friska arbetsplatser. Friskfaktorer är en viktig del av vår senaste Podd i rörelse där jag pratar med Karin Hagman, VD Sunt arbetsliv. Podden finns ute redan nu!