Dags för kvalitetspris!

I veckan har Fysioterapeuterna delat ut sitt kvalitetspris som i år gick till fysioterapiverksamheten vid Skånes Universitetssjukhus och fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet. Dessa båda verksamheter har tillsammans tagit fram, utvecklat och drivit en utbildningsinsats kring covid för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Skåne. Utbildningsinsatsen startades i våras när covid var nytt för de flesta. Innehållet har varierats och anpassats utifrån deltagarnas behov, som skiftat under året. Akut omhändertagande, rehabilitering, teamarbete, patientens perspektiv är några av de teman som har tagits upp. Utbildningen har varit för alla fysioterapeuter och arbetsterapeuter oavsett huvudman och man har också bjudit in studenter som närmar sig examen. Ett väl genomfört arbete och väl värt kvalitetspriset 2021. Stort grattis till er!
Anne Sundén, programdirektör fysioterapiutbildningen, Lunds universitet, Cecilia Winberg, Sofia Hagel, chefsfysioterapeut Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Vid utbildningens senaste seminarium i tisdags pratade en kurator om att hantera långvarig ansträngning. Hon pratade om hur vi får och ger energi, att möjlighet till återhämtning behövs på såväl arbete som fritid. Mycket av det som hon sa var klokt och något som jag tror att vi är flera som behöver ta hänsyn till. Hon bad oss reflektera kring pandemin och om alla konsekvenser är negativa. Utbildningsinsatsen ovan är ett exempel på något positivt som kommit ut av pandemin. En generositet och vilja att dela kunskap som man sällan sett tidigare eller i varje fall inte så tydligt. Samverkan, generositet och en vilja att tillsammans lösa de uppgifter som vi ställs inför är några av de positiva möjligheter som jag hoppas kommer att finnas kvar långt efter att pandemin har lämnat oss. Föreläsningen var viktig för vi vet att arbetsbelastningen är hög för många, redan 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor, enligt Hjärnfondens siffror.


Hjärnfondens vitbok

Hjärnfonden släppte i veckan en vitbok med förslag på hur den stressrelaterade psykiska ohälsan i samhället kan minskas och därmed synliggöra den drabbades situation och bidra till ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. I vitboken förtydligas det gemensamma ansvar som vi har samt att det inte är acceptabelt att lägga allt på den enskilde individen. Det behövs nya beslut och kraftsamling på alla nivåer. Arbetslivet och dess villkor behöver reformeras, drabbade behöver få rätt stöd och vård och vi behöver jobba mer preventivt redan hos våra barn och unga. Ju fler vi blir som adresserar möjligheter och lösningar som lyfter kunskap och goda exempel desto snabbare når vi målet – ett hållbart arbetsliv och ett friskare Sverige.
I rapporten finns flera förslag på hur detta ska kunna göras och också en tydlig bild över vems ansvar som vilken åtgärd ligger på. Några av åtgärderna är stärkt elevhälsa, stärkt uppdrag för rehabiliteringskoordinatorer samt kunskapslyft och ökat stöd till arbetsgivare.


Bild från kortversionen av regeringens arbetsmiljöstrategi

God arbetsmiljö är viktigt vilket syns i den arbetsmiljöstrategi som regeringen publicerade förra veckan” En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 Skr. 2020/21:92″. Kortversionen kan du hitta här. Strategin sammanfattas med punkterna:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Fysioterapeuterna ser fram emot det fortsatta arbetet med strategin och de konkreta åtgärder som kommer att behövas för att vi ska få den goda arbetsmiljö som vi alla önskar och förtjänar.


Lisa Svernby och Vidar

I veckan släpptes Fysioterapeuternas andra kampanjfilm. Nu med fokus på Vidar och vad hans fysioterapeut Lisa kan hjälpa honom med. Många barn idag har precis som Vidar problem med snedställning av nacken, som oftast kallas för favoritsida. Om barnet har en favoritsida så är kontakten med fysioterapeut viktig för att skapa en jämn rörlighet och styrka i nacken. Men också för att förebygga och behandla skallasymmetri och säkerställa att motoriken och balansorganen utvecklas som den ska.
Nästa vecka är det sportlov i Skåne och bloggen tar paus en vecka men 5 mars kommer det ett nytt avsnitt.

Lön, omställning och Agenda 2030

Vi fortsätter samtalet om lön och kompetens ett tag till. I veckan har vi ordnat ett lönepolitiskt seminarium för våra förtroendevalda. Vid seminariet blev det tydligt att vi alla har ett ansvar för vår lön men att vi har olika möjlighet att påverka den beroende på var vi befinner oss.
Det är inte acceptabelt att en fysioterapeut aldrig tjänar in sin utbildning. Det är inte heller acceptabelt att samtidigt som det råder brist på fysioterapeuter bidrar nuvarande löneläge och bristande kompetensutveckling till en allt sämre arbetssituation, där många väljer att sluta eller överväger att lämna yrket. Det är inte heller acceptabelt att kompetensutveckling och ökat ansvar inte leder till rimlig löneutveckling. Om detta debatterade vi i veckan i Altinget. Debattartikeln i sin helhet hittar du här.


Bild från veckans debattartikel i Altinget

I veckan har jag som en av nästa tusen deltagare deltagit i SKRs ledarutbildning Ledarskapsprogram Nära vård. Vid heldagsseminariet inspirerades vi att lyssna på berättelsen om bemötande där Hans-Inge Persson delade med sig av sin och sin frus historia. Han pratar om att skifta fokus och att se sig själv utifrån någon annans behov. Han pratar om att det inte finns några besvärliga patienter utan patienter med besvär. Han uppmanar oss att lyssna på berättelserna och säger att i samtalet mellan patient och vårdgivare ska båda bli lite klokare.
Vi lyssnade på Klara Palmgren Broryd som delade med sig av sin kunskap kring att leda i komplexa organisationer. Omställningen är en kulturresa där vi behöver ställa oss nya frågor och ifrågasätta gamla arbetssätt. För Fysioterapeuterna är detta en viktig fråga som vi kommer att arbeta aktivt med för våra medlemmar och för de vi är till för. Vi är en del i den nära vården och vi vill leda och vara del av förändring. Omställning är tema för Fysioterapi 2021 som ordnas i höst. Det finns fortsatt möjlighet att skicka in abstrakt till konferensen för den som vill dela med sig av goda exempel och forskning inom området. 


Bild från SKR om vad Nära vård kan vara

Under måndagen träffade Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg och jag Socialstyrelsen för att diskutera rehabilitering för personer med covid, kompetensutveckling och nationella riktlinjer.
De nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har nyligen uppdaterats och de viktiga punkter i den reviderade versionen är: 
1. Tidig diagnostik och utredning är viktig
2. Fysisk träning central i behandlingen och här tar man också upp vikten av teamrehabilitering, fysisk träning och patientutbildning
3. Resurserna bör användas effektivare tex genom minska artroskopisk kirurgi till förmån för fysisk träning och patientutbildning
4. Vården behöver bli mer jämlik. 

Som avslut på veckans blogg vill jag lyfta Agenda 2030 som kommer att vara en stor del av vårt arbete framöver. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. I veckan publicerades i Lancet Planetary Health en modelleringsstudie som beräknade hur minskningen av växthusgaser kan ge stora hälsovinster. Miljontals förtida dödsfall kan undvikas om länderna skärper sitt klimatarbete. Åtgärder för ett förbättrat klimat påverkar också hälsan genom hälsosammare matvanor, renare luft och mer vardagsmotion. Artikeln av I Hamilton mfl kan du hitta här. Den är läsvärd och värd att reflektera kring. 

Vi måste prata om lön!

Inom Fysioterapeuterna har vi nyligen reviderat vårt lönepolitiska program vilket vi kommer att presentera vid ett webinar på måndag. Programmet kan du hitta här. Revideringen av programmet har pågått under en tid och gjorts tillsammans med  regionalt förhandlingsansvariga från hela landet. Det kommande arbetet fokuseras nu på hur vi arbetar praktiskt med programmet så att det ger effekt för fysioterapeuters och sjukgymnasters löneutveckling. Det blir viktigt lokalt, regionalt och centralt för tydligare löneutveckling och för tydligare möjligheter att kunna påverka sin egen lön.
Lön är viktigt och svårt men vi måste våga prata om det!
Fysioterapeuterna vill:

  • Att våra medlemmars löner ska vara individuella och differentierade
  • Att lönen ska sättas i dialog mellan medlem och lönesättande chef 
  • Att alla medlemmar har möjlighet till kompetens- och löneutveckling under hela arbetslivet
  • Stödja medlemmar och förtroendevalda i den lokala löneprocessen
  • Arbeta för högre lönenivåer och för en långsiktig och varaktigt stark positiv förändring av fysioterapeuters löner. 

I veckan har fokus fortsatt till viss del varit på det slutbetänkande som presenterades från utredningen God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) som under fyra år har letts förtjänstfullt av Anna Nergårdh. Förutom fortsatt inläsning har jag deltagit vid ett av de seminarier som SKR ordnade för att fördjupa samtalet kring betänkandet och dess konsekvenser samt uttalat mig i Fysioterapi. Vid seminariet i tisdags pratade man om utredningen i sin helhet. Från utredningens håll lyfter man en önskan om att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem där man väljer att arbeta och där man har förutsättningar att göra ett bra jobb. Med förutsättningar att göra ett gott jobb har man sannolikt också möjlighet att påverka hälsa; både sin egen och andras. Det låter enkelt och ingen har nog något däremot men frågan man ställer sig är ju varför det inte redan är så?
I betänkandet beskrivs vikten av kompetensutveckling för att känna sig trygg i sitt arbete, tankar om teamarbete och interprofessionellt arbete samt möjlighet att bedriva forskning kring psykisk ohälsa och att denna forskning ses som likvärdig med forskning om fysisk ohälsa. 

Anna Nergårdh vid seminariet från SKR

I betänkandet finns en exempelsamling på pågående projekt. Ett av dem är Dans för hälsa som startades av fysioterapeut Anna Duberg. Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Några röster från dem som varit med kan du se i filmen. 
Ett annat fint exempel är Häng med oss ut som initierats av arbetsterapeut Therese Rosenkvist och som möjliggör för personer i socialpsykiatrin att prova på friluftsaktiviteter i en lokal förening.
Det finns många goda exempel men utredaren beskriver en tendens att kännedomen om dessa blir personbundna. Hon föreslår ett mer strukturerat användande så att de kan komma fler personer till nytta och oavsett vilken person man råkar träffa när man söker stöd. Det låter i mina öron som en rimlig åtgärd och som sannolikt ökar både tillgänglighet och jämlikhet för de personer som har behov av detta.


Under veckan har det släppts ett nytt avsnitt av SKRs Nära vård podden där jag fick förmånen att tillsammans med Sofia Rydgren Stale och Lisbeth Löpare prata om engagemang, nära vård och om att leda tillsammans. Ett av våra samtalsämnen var fackens roll i omställningen. Facken spelar många viktiga roller i detta arbete, en av rollerna är att sprida information både till medlemmar och från medlemmar. Vi har ett bildande uppdrag som går både inåt och utåt. Vi som förbund blir viktiga för att visa på goda och konkreta exempel, på hur man kan leda omställning och hur det påverkar fysioterapeuter i omställningen. Kanske något att lyssna på under den kommande helgen som jag hoppas blir god för er alla. 

Om att påbörja och att avsluta

I veckan har Fysioterapeuternas nya förbundsstyrelse haft sitt första styrelsemöte. Vi har setts tidigare för gemensam styrelseutbildning men nu var det dags för styrelsen att ta sig an de beslut som kongressen fattade i november. Det är alltid speciellt att komma igång med en ny grupp och kanske lite mer speciellt i en pandemitid när vi inte kan vara i samma rum och sannolikt inte kommer att kunna vara det på ett tag. Det gäller att försöka variera även det digitala mötet, att se varandra och att ge utrymme för socialt samtal. Kongressen fattade många beslut som vi har en mandatperiod på oss att arbeta med. I veckan har vi fattat beslut om budget och påbörjat vårt arbete med en verksamhetsplan för 2021.


In action Ingela Tengvall, Mikael Hjerne, Sara Barsjö, Kristina Larsson, Cecilia Winberg, Maria Westin, Lisa Svernby, Philip Ohlsson, Annie Palstam, Helena Pepa och Caroline Agrell

I tisdags deltog jag vid den offentliga utfrågning som anordnades av Socialutskottet med anledning av Corona kommissionens betänkande. Det var en intressant förmiddag men bra diskussioner kring det akuta skeendet inom äldreomsorgen under pandemin. Vid samtalet betonades vikten av långsiktiga och hållbara lösningar för äldreomsorgen och just därför känns det viktigt att kommissionen i sitt framtida arbete fokuserar på rehabilitering och förebyggande åtgärder. Utfrågningen kan du se här.
I somras presenterade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter en rapport som baseras på en undersökning bland landets medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR). Rapporten visar att möjligheterna för kommunens medarbetare att genomföra sitt rehabiliteringsuppdrag i hög grad har påverkats negativt och att det finns en oro för patientsäkerheten. Det är viktigt att också kunna se konsekvenser på längre sikt och Fysioterapeuterna bidrar gärna i kommissionens fortsatta arbete.


Acko Ankarberg, ordförande i socialutskottet vid tisdagens utfrågning

Igår presenterades det sista delbetänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) där utredarna har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Fysioterapeuterna ser positivt på den breddning av primärvårdens uppdrag som föreslås och att det innebär ett uppdrag som inkluderar fysisk såväl som psykisk hälsa. Vi ser också positivt på utredningens förslag om interprofessionella team med fysioterapeuten som en självklar del. Det kommer att bli viktigt att primärvårdens struktur och styrning möjliggör teamarbete. Det kommer liksom utredarna nämner att bli viktigt med kompetensutveckling inom området så att de personer som arbetar inom primärvården känner trygghet inför ett breddat uppdrag. Utredningsarbetet har präglats av ett inkluderande och brett arbetssätt vilket har uppskattats!

Under 2020 tog Fysioterapeuterna fram Fysioterapi ger resultat med fokus psykisk ohälsa. I kunskapsunderlaget beskrivs hur fysioterapeuter arbetar förebyggande och med fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa. Vi ger exempel på teamarbete och beskriver hur man på en mottagning arbetar med personer som har svåra utmattnings- och smärtsyndrom. Detta är en del av vad fysioterapeuter kan bidra med för personer med psykisk ohälsa. 

Snön ligger vit i de största delarna av landet och så även i Skåne. Önskar en trevlig helg med en bild från Hällevik i Blekinge på vårpromenad för några år sedan. 

 

Ny på jobbet!

Välkommen till min blogg som förbundsordförande för Fysioterapeuterna. Det känns bra att komma i gång med ett viktigt uppdrag efter två månaders förberedelse, överlämning och tankar inför framtiden. Nu är jag redo!
Förra veckan var jag på kansliet för att komma igång med arbetet och möttes då av två buketter som gjorde att jag kände mig välkommen. Det fick mig också att reflektera kring alla de nyblivna fysioterapeuter som nu tar examen och som inom kort kommer att påbörja sina första arbeten som fysioterapeuter. Stort grattis till er! Ni är välkomna till ett roligt yrke och jag hoppas att ni kommer att känna er lika välkomna på era nya jobb som jag gjorde på mitt.

Bloggen är tänkt att vara ett verktyg för att berätta om arbetet som förbundsordförande men också en möjlighet att lyfta olika teman som berör förbundet och våra medlemmar. Jag tänkte börja med att kort berätta om vem jag är och varför jag befinner mig här. Mina varför pratar jag om mitt linjetal som jag höll vid kongressen. Det finns också möjlighet att se talet i sin helhet vid förbundets hemsida.

För 30 år sedan tog jag examen som sjukgymnast och sedan dess har jag huvudsakligen arbetat med neurologisk rehabilitering som egenföretagare inom öppenvården i Skåne. Jag har specialistkompetens inom neurologi och har också disputerat inom rehabiliteringsmedicin. Under de senaste åren har jag arbetat som chef vid rehabiliteringsenheten på Lasarettet i Ystad. Jag har trivts med alla mina arbeten som alla har gett mig möjlighet att utvecklas både som person och professionellt. Jag har ett långt fackligt engagemang och har under åren fått möjlighet att arbeta med olika frågor senast som vice ordförande inom förbundet. 

I veckan startade förbundet kampanjen Vad heter din fysioterapeut där vi genom olika budskap visar hur fysioterapeuter arbetar för att förbättra funktion, rörelse, delaktighet och bidrar till personers möjlighet att leva det liv som de vill leva. Vi kommer att under de närmsta veckorna dela fler exempel på vad fysioterapeuter kan göra så häng med! Ett annat exempel på vad fysioterapeuter kan göra inom äldreomsorgen läste vi om i Fysioterapi under hösten. I artikeln beskrivs Malin Håkansson och hennes arbete i Alvesta kommun med de personer inom äldreomsorgen som drabbats av covid. Efter att först inte fått träffa patienterna med covid gjorde Malin och hennes kollegor sedan stor skillnad för de personer som drabbats av covid.
Malin Larsson som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i kommunen säger att ” Ingen av oss tyckte att var rätt att inte använda fysioterapeutens kompetens inom förebyggande och behandlande åtgärder för de covidsjuka. Patienterna skulle klara sig sämre om vi inte använda rehabteamets kompetens på rätt sätt, det var vi övertygade om. ”

Att vara ny på jobbet innebär att träffa och lära känna nya människor. Det innebär att sätta sig in i nya system. För mig blir det nytt att skriva blogg varje vecka och det blir också nytt att inom kort fortsätta med nya inspelningar av En podd i rörelse.Det är bra att lära nytt och att utvecklas och jag hoppas att du vill göra mig sällskap på resan. 

 

 

 

Linjetal vid Fysioterapeuternas kongress 2020

Här hittar du det linjetal som jag höll vid kongressen i november 2020. Här delar jag mina tankar om vår riktning framåt under de kommande åren och även tankar kring hur jag vill att vi som förbund driver våra frågor tillsammans. 

En av de första bilderna på mig som nyvald ordförande.

Linjetal
Jag står här glad och stolt över möjligheten att få fortsätta arbeta med och för Fysioterapeuterna och för fysioterapeuters och sjukgymnaster möjligheter och förutsättningar att arbeta, forska, utveckla och vara en del av svensk hälso- och sjukvård. Föga anade jag 1994 när jag fick frågan om att delta i distriktsstyrelsen i Malmökretsen att det var här jag skulle befinna mig alla dessa år efteråt.
För mig att vara engagerad fackligt var till en början av rent egoistiska skäl. Jag ville öka min kunskap och förståelse om det sammanhang jag arbetade i och jag ville lära känna fler kollegor. Och allt detta har jag uppnått genom de olika sammanhang som jag har varit engagerad i under de åren som har gått sedan dess. Jag har upprörts över hur företagande kollegor behandlas av tjänstemän i vissa regioner, jag har förvånats över de låga ingångslöner som finns inom vissa regioner, jag har glatts åt de kollegor som liksom jag har uppnått specialistkompetens och sedan disputerat. Jag har också fått glädjen att arbeta tillsammans med andra för sprida kunskap om det som råkar vara mitt specialistområde och även ordna utbildningar för andra genom mitt engagemang i sektioner. Många timmars ideellt arbete tillsammans med andra och i ensamhet. Framför skärmar och i mötesrum.
Jag är uppväxt med ideellt engagemang och jag tycker att ordet ideell är ett av de vackraste ord som finns. Att växa upp med en familj där man självklart engagerar sig för andra och med andra är en gåva som jag har fått. Redan vid åtta års ålder tyckte min mamma och min mormor att scouterna var en bra rörelse för mig och det kan man ju bara hålla med om. Det är en rörelse som fortfarande engagerar mig. 

Häromdagen blev jag glad. En av enhetens medarbetare kom in till mig och stängde dörren. Innan jag hann fundera över varför sa hon att mycket inom hälso- och sjukvården handlar om att ge svar på frågor men det kan också handla om att ställa de rätta frågorna. Hon ville tacka mig för att när jag var ganska ny som chef hade jag ställt frågan till teamet; ni säger alla att ni gör bra saker men hur vet ni att det är bra saker som ni gör. För henne hade det inneburit en förändring i hur hon tänker och arbetar och även kring hur hon driver förändring på verksamheten. Och samma fråga kan man ställa sig till flera, till oss som fysioterapeuter och till oss som förbund. Vi behöver ställa oss frågor om det vi gör och vad det är som gör att vi tror och tycker att det som vi gör är bra. Och vad innebär bra? Att det känns bra i magen, att det är jämlikt, att det är evidensbaserat, att andra gör det?
Jag har funderat mycket på vad jag ska säga till er nu. Ett linjetal är enligt definition ett politiskt tal för att lägga fast en viss riktning där avgörande får betydelse under en längre tid framåt. Ett personligt tal med en riktning och en tanke om vart vi är på väg. De viktigaste besluten om vår framtid är vi mitt uppe i och vi har fortfarande många beslut kvar att fatta.

Men för att kunna prata om de stora dragen vill jag först prata med er om hjärtat i verksamheten och om de som förbundet är till för. Jag vill prata om är alla er som är medlemmar i förbundet, alla förtroendevalda inom distrikt och sektioner som bidrar med kunskap och engagemang och som lägger er energi på att arbeta för fysioterapeuters och sjukgymnaster förutsättningar så att vi kan bli och vara våra bästa jag. Jag vill också prata om alla de arbetsplatsombud och skyddsombud som dagligen arbetar för att förutsättningarna ska bli de bästa på sina respektive arbetsplatser. Som bevakar att löneprocessen går rätt till, som deltar i arbetsmiljöronder och riskanalyser. Utan er står Fysioterapeuterna sig slätt, utan er blir pusslet inte komplett. Ni är en del i helheten och det är först genom att arbeta tillsammans som vi kan uppnå de mål och den vision som vi har för vårt förbund. Och ja ibland behöver vissa delar gå lite fortare men det är tillsammans som vi når målet. I scouterna arbetar man i patruller och i en patrull är man oftast 7-8 scouter. Medlemmarna i en patrull kan gå olika fort och ibland har någon mer spring i benen är någon annan men vi kommer alltid fram till målet tillsammans och vi tillgodoser att hela gruppen är samlad innan vi kan gå vidare. Så vill jag arbeta och så hoppas jag att vi som förbund kommer att arbeta framöver.

Ni som förtroendevalda är ett av mina varför då ni är en stor och viktig del av förbundets arbete. Mitt andra varför är för de som vi finns till för. Patienter, brukare, kunder, hundar, företag och många fler. Jag brukar säga att mycket av det jag kan om ledarskap och som präglar den person jag är har jag lärt mig antingen vid britsen eller vid lägerelden. Vid britsen har jag under mer än 20 år mött personer med neurologiska sjukdomar och symtom, med eller utan diagnos, ofta av kronisk karaktär. De har haft behov av fysioterapi och de har sökt sig till den verksamhet som jag arbetat i. Det är kvinnor, män, gamla, unga, trötta, pigga, arga, ledsna, glada, uppgivna, ensamma eller tillsammans. Det är liv som ska levas och framtid som ska planeras även om det finns en kronisk sjukdom med i ekvationen. Det är hälsa och ohälsa och det är så många samtal. Om dill och persilja som min kollega skulle säga men också om liv och död, om oro och om förvissning. Att leva med en neurologisk sjukdom kan innebära att du har fått vänta länge på en diagnos. En diagnos som du kanske anat och googlat kring men inte vetat riktigt säkert om den passar in på just dig. Många vittnar om vikten av att få en diagnos även om den kan innebära konsekvenser som du helst inte vill vara med om. Inom rehabilitering har vi tillsammans med de personer som vi möte där många samtal. Vi pratar om lätt och svårt och vi pratar om högt och lågt. Vi är närvarande och vi lyssnar. Det har varit svåra samtal och jag har varit ledsen, frustrerad och uppgiven över situationer som dessa personer möter, över min och hälso- och sjukvårdens otillräcklighet. Jag har lärt mig så mycket av detta, av att lyssna, av att coacha och av att försöka sätta mig in i en annan människas perspektiv. Rehabilitering och fysioterapi är något som vi gör tillsammans och vi bidrar alla med våra olika perspektiv och kunskap. För patienternas skull och för att de ska få tillgång till fysioterapi och rehabilitering är det viktigt att vi har ett starkt förbund som bevakar fysioterapeuters intressen.
Lägerelden då- ni vet alla hur lätt det kan vara att fastna med blicken i en eld. Det är något med lågorna som drar blicken dit och som får den att fastna där. Vid lägerelden sjunger man och tramsar men man har också samtal som berör och samtal som fastnar. Jag har haft samtal under stjärnklara nätter med scouter och ledare. Vi har försökt identifiera vilka stjärnbilder vi ser men också delat våra liv med varandra. Lägerelden får symbolisera det som scouting har gett mig. Min mormor och mamma konspirerade när jag var åtta år gammal och i princip tvingade mig dit. De första åren var kanske inte så roliga men sedan har jag haft svårt att sluta. Som scout präglas du tidigt som ledare, du utmanas från tidiga år att leda dina kompisar och att tillsammans med andra arrangera och driva aktiviteter. Under många år var jag ledare för vår nationella ledarutbildning där ledare under en vecka lever intensivt tillsammans. Under dessa veckor har jag lärt mig vikten av att reflektera tillsammans och ensam. Jag har fått coacha andra ledare i deras utvecklingsresor. Jag har fått fördelen att vara en i ett team och att leda team. Det blir intensiva veckor där vi är avskilda från omvärlden och små saker blir ibland stora just där och då.
Jag vill med mitt ledarskap och med mitt engagemang fortsätta arbeta för er och för förbundet. Tillsammans har vi ett viktigt arbete att göra. Under de kommande fyra åren hoppas jag att vi blir tydliga i frågor kring hållbarhet, gör oss redo för förändring och omställning.
Det har inte varit självklart för mig att vi som förbund ska driva frågor om hållbarhet men genom att läsa, samtala och öka min förståelse har det blivit mer självklart. Jag har tre tonåringar hemma som ibland är cyniska och ibland resignerade i frågan men det är till stor del i samtal med dem som jag lärt mig att vi alla kan och måste göra något för att de och deras barn ska ha en värld att leva i. Jag kan bidra och vi som förbund kan bidra på många sätt. Frågor som är nära oss berör hälsa men också bättre förutsättningar för miljön. Tex driver vi frågor om att öka fysisk aktivitet vilket kan göras genom aktiva transporter dvs cykla eller gå istället för att åka bil. Den som åker kollektivt rör sig också mer än den som kör bil. Klimatförändringarna kan bromsas genom en utfasning av användande av fossila bränslen. Här kan vi bidra genom att arbeta för en hållbar livsstil, där stadsplanering och infrastruktur anpassas, en smart stadsplanering som främjar aktiv transport bidrar till detta men bidrar också till förbättrad hälsa och en mer aktiv befolkning. Det blir liksom en win-win. Vi som förbund behöver prata om dessa frågor och inse att vi också är en del av lösningen.
Hälsa och klimat hänger ihop.

Det som jag också pratar med mina tonåringar om förutom konstiga filmer på TikTok och obegriplig japansk musik är hur man ska förhålla sig till andra människor som man inte alltid gillar och hur man ska förhålla till förändringar som påverkar mig. För så är det ju att vårt samhälle är statt i ständig förändring. Det sägs att det går fortare än någonsin och så är det kanske. Vi blir i varje fall informerade snabbare om de förändringar som sker.
Det pratas om en omställning i hälso- och sjukvård, att vården ska kommer närmre den som den berör och påverkar, att samarbete ska ske mellan olika huvudmän och att vi ska arbeta personcentrerat i större utsträckning. Gott så. Det är förändringar som kommer att påverka oss alla och jag hoppas att vi som förbund kan vara en trygg hand att hålla i handen när det blåser runt knuten och att vi kan vara en samtalspartner och något som kan hjälpa till med perspektiv, precis som jag gör vid köksbordet hemma. Vi som fysioterapeuter är viktiga och kommer at fortsatt vara viktiga för dem som vi är till för. Vi behöver känna att vi är redo för förändring och förbättring.
Det är min förhoppning att om fyra år när vi står här igen har flyttat fram våra positioner ytterligare och att vi också har goda förutsättningar för att bedriva vårt arbete. Att vi har gjort vår del för att bidra till förbättrade förutsättningar för klimatet. Att vi har bidragit med konstruktiva och kreativa lösningar till den förändring som är på gång. Att vi tillsammans, trovärdigt och i rörelse har arbetat med de frågor som berör oss och att vi är nöjda med det som vi har gjort. Vi är nöjda med det som vi har gjort! ..