Hälso- och sjukvården ska ta täten i klimatomställningen – för hälsans skull!

I veckan gästbloggar Annie Palstam som är ledamot i förbundsstyrelsen och varit på studieresa i England.

Klimatförändringarna utgör det just nu största hotet mot människors hälsa. Det är en ödesfråga och vi som verkar inom hälso- och sjukvården har ett stort ansvar. Dels för att vi ska främja och värna hälsa, dels för att hälso- och sjukvården i sig står för stora klimatutsläpp. I England har det nationella hälso- och sjukvårdssystemet National Healthcare Services (NHS) tagit täten i klimatomställningen och satt upp ambitiösa mål om nettonollutsläpp från hälso- och sjukvården till 2040.

I höstas besökte jag, i rollen som lektor vid Högskolan Dalarna, Centre for Sustainable Healthcare i Oxford, som är ledande i kunskapsutvecklingen för hållbar sjukvård. Där fick jag möjlighet att på nära håll följa arbetet som pågår för att minska hälso- och sjukvårdens utsläpp. Bland annat utför de på centret en kartläggning av koldioxidutsläpp från hela hälso- och sjukvårdens verksamhet. Här finns allt – från ett vårddygn på intensivvårdsenhet till olika anestesigaser och patienttransporter. Med kartläggningen som utgångspunkt genomförs förändringsarbeten i stort och i smått. Bland annat genom tävlingar ”Green Team Competitions”, där förändringsarbeten inom olika verksamheter presenterar innovativa lösningar för minskade utsläpp, sparade pengar och bästa utfall för patienter och personal. Ett vinnande Green Team var en grupp fysioterapeuter inom ortopedi som hade förändrat arbetssättet på ortopedimottagningen. Genom tidigare kontakt med fysioterapeut i vårdförloppet nåddes stora ekonomiska besparingar, kraftigt minskade utsläpp då de resursintensiva vårdinsatserna kunde minskas, bättre utfall för patienter samt minskad belastning på personalresurser. Ett fantastiskt fint exempel på hur förändrade arbetssätt och bättre nyttjad kompetens verkligen kan göra skillnad för miljön!

Som lärare blev jag också väldigt inspirerad av de höga krav som studenterna ställer på institutionernas hållbarhetsarbete och klimatengagemang, genom att bland annat utvärdera sina utbildningar med ”the Planetary Health Report Card”. Det är ett formulär där studenter redogör för och graderar utbildningens innehåll samt institutionens arbete för klimatomställning. Detta sammanställs sedan internationellt. Här finns en enorm potential att driva på utbildningarnas arbete utifrån ett studentperspektiv, som jag hoppas att fysioterapeutstuderande i Sverige också kan inspireras av!

Inspiration i all ära, men det som behövs nu är handling. Snabb och effektiv handling, för det är bråttom. Den femte januari i år gjorde Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ett viktigt och välkommet uttalande. Hälso- och sjukvården i Sverige ska ta täten i klimatomställningen. Detta genom en ambitiös plan för nettonollutsläpp och genom att främja en klimatsmart och hälsosam livsstil. Det är en tydlig uppmaning och det finns föregångare att följa. Nu kör vi!