Dags för uppstart och nystart!

För att kunna möta de utmaningar vi står inför och för att vi ska kunna möta kravet som ett legitimationsyrke innebär behöver grundutbildningen för fysioterapeuter förlängas, goda förutsättningar för kompetensutveckling under yrkeslivet finnas och fler fysioterapeuter med specialistkompetens utbildas och anställas. Utbildningsfrågor berör och engagerar. Många har synpunkter om hur det var, hur det är och hur det kommer att bli. För att dagens och framtidens patienter ska kunna få den bästa evidensbaserade vården finns det saker att göra och beslut att fatta.

Hösten är tid för uppstart och nystart. Vi välkomnar tusentals studenter tillbaka till universitet och högskolor. Vi välkomnar också de nya studenter som står beredda att påbörja sina studier. I höst kommer 510 nya studenter att påbörja fysioterapeutprogrammet runt om i landet. Utbildningen till fysioterapeut är tre år. Utbildningen behöver förlängas för att bättre kunna möta de krav som dagens och morgondagens hälso- och sjukvård ställer, för att kunna hålla en internationellt godtagbar nivå och för att ge en examen på avancerad nivå. Arbets- och kunskapsområdet har vidgats vilket leder till ”stoffträngsel” på grundutbildningen som i längd är anpassad till ett tidigare och betydligt mindre omfattande kunskapsläge. Kunskap och forskning inom fysioterapi har utvecklats mycket under lång tid. Vi har idag över 500 disputerade fysioterapeuter och det finns både bred och djup forskning inom fysioterapi. Det är dags för en grundutbildning på avancerad nivå!

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Vi, likväl som alla legitimerade professioner i hälso- och sjukvården, ska enligt lag arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna vara uppdaterad krävs ett kontinuerligt lärande under hela yrkeslivet. Det kontinuerliga lärandet kan ske i olika former som regelbunden fortbildning och reflektion på arbetsplatsen, deltagande på kurser och konferenser samt auskultering på andra arbetsplatser. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för detta kontinuerliga lärande. Arbetsgivaren har också ett ansvar att säkerställa att tidsmässiga och ekonomiska möjligheter finns för den enskilda yrkesutövaren i det reguljära arbetet.

Det behövs fler fysioterapeuter med specialistkompetens. De kan genom sin vidareutbildning medverka till kvalitetsutveckling, kan ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar och handleda studenter och kollegor. Fysioterapeuter med specialistkompetens kan på ett säkert och effektivt sätt bidra till hälso- och sjukvårdens effektivitet. Det finns behov av en specialistutbildning som är statligt sanktionerad och reglerad för att ge allmänheten en korrekt och tydlig vägledning till vilken kompetens som finns. Här kan du läsa mer om vad en fysioterapeut med specialistkompetens kan bidra med.

Fysioterapeuterna tar frågorna på allvar och startar nu ett utbildningspolitiskt råd. Rådet har till uppgift att arbeta med utbildningspolitiska frågor på alla nivåer, att vara aktiv i opinionsarbetet, att vara en kontakt mellan förbund, lärosäten och högskolegrupp samt att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och en länk till kansliet i dessa frågor. Rådet startade sitt arbete i veckan och jag ser fram emot vad vi kan göra tillsammans för att förbättra förutsättningar för lärande för kommande och nuvarande fysioterapeuter. Fysioterapeuternas utbildningspolitiska program hittar du här.

Studenterna är vår framtid och ni är välkomna till Fysioterapeuterna och till ett roligt, viktigt och utvecklande yrke. Jag hoppas att vi kommer att ses någon gång framöver.

Om fysioterapi och psykisk hälsa

Inget kan vara mer fel än att begränsa det som en fysioterapeut gör till vissa diagnoser och områden av kroppen. Fysioterapi är ett brett kunskapsområde och fysioterapeutisk kompetens kan användas inom många områden och verksamheter. Vid veckans möte med Kraftsamling för psykisk hälsa pratade vi om hur det kan löna sig med fysioterapeuter i arbetet med suicidprevention.

Att fysioterapeuter är självklara inom arbete med psykisk hälsa det vet vi. Vi vet också att evidensen är tydlig för fysisk aktivitet vid tex stress, ångest, sömnstörning och depression. Fysioterapeuter är det självklara valet när det gäller att individanpassa fysisk aktivitet. Vi har ofta långa relationer med våra patienter/klienter vilket bidrar till kontinuitet, samtal och möjlighet att ställa frågor och fånga upp. I samtal där en försöker sätta ord på hur en känner och tänker kring sin kropp och sitt mående har vi möjlighet att identifiera den som inte mår bra. Åse Lundin, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, har i sin studie Encountering suicide in primary healthcare rehabilitation: the experiences of physiotherapists visat hur fysioterapeuter inom primärvården vill och kan bidra i arbetet med suicidprevention. Fysioterapeuten kan spela en större roll i arbetet och agera som grindvakter för att identifiera riskpatienter och hänvisa vidare vid behov.

Fysioterapeuterna har ett brett material om psykisk ohälsa dels Fysioterapi ger resultat dels kunskapssammanställning och utbildningsmaterial inom psykisk ohälsa som riktar sig mot såväl profession som patient. I vårt kommande arbete tar vi fram åldersanpassat material och verktyg som kan användas vid barncentrerade hälsosamtal om fysisk aktivitet med skolbarn och deras vårdnadshavare. Vi samarbetar tillsammans med Generation Pep och andra professionsorganisationer i en webbaserad utbildning med fokus på ett barncentrerat samtal om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i det individuella mötet med elever. 

Kunskapsstöd om fysisk aktivitet för psykisk hälsa från Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt.

Det är bekymmersamt att det finns en brist på fysioterapeuter inom psykiatrin och att fysioterapeuter med specialistkompetens inom mental hälsa inte värdesätts inom primärvården och att ersättningssystemen inte ger förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Ibland behöver ett besök få ta tid. Det finns över 70 fysioterapeuter med specialistkompetens inom mental hälsa. De både kan, vill och bör bidra i arbetet för en bättre psykisk hälsa för alla och behöver få förutsättningar för att utföra arbetet på bästa sätt utifrån den evidens som finns. Låt oss prata vidare om hur det kan göras!