Har du sagt tack till ditt skyddsombud?

Det var tufft innan men det är tuffare nu. Coronapandemin har förvärrat utgångsläget ytterligare och ökat belastningen och pressen på professionerna inom hälso- och sjukvården. Vi ser idag ett uppdämt behov av rehabilitering. Välfärden behöver fler medarbetare och vi behöver bra förutsättningar för vårt arbete. För fysioterapeuter innebär det förutsättningar att arbeta patientsäkert genom evidensbaserade arbetssätt, realistisk bemanning och reglerad rätt till kompetensutveckling. Några av dessa punkter lyfts i den debattartikel som förbundet skrivit i Altinget tillsammans med andra professionsförbund. Vi lyfter behovet av ett statligt ansvarstagande för att säkerställa en likvärdig tillgång till alla de professioner som krävs för att möta behoven, behovet av samlade och riktade insatser med syfte att stärka tillgång till primärvårdens professioner, öka samverkan, interprofessionellt arbete samt säkra den framtida kompetensförsörjningen. Utöver detta ser vi behovet av en nationell reglering som säkerställer att samtliga professioner får tillgång till den fortbildning som uppdraget kräver samt en ökad satsning på samverkan mellan lärosäten och primärvård i syfte att skapa bättre möjligheter att bedriva forskning samt medverka i grund- och vidareutbildning av primärvårdens professioner.

I samarbete med Sveriges arbetsterapeuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, SRAT, Sveriges tandhygienister, Svenska barnmorskeförbundet, Sveriges farmaceuter och SSR.

Förutsättningar som vi kan skapa tillsammans på de arbetsplatser där vi befinner oss. I detta arbete är det många som är viktiga inte minst de skyddsombud som finns på våra arbetsplatser. I veckan har Skyddsombudens dag uppmärksammats på olika sätt. Det är en viktig dag som också blir en påminnelse om ett viktigt uppdrag och arbete som utförs varje dag, varje vecka och varje månad.

Bild från Arbetsmiljöverket

Skyddsombud har en betydelsefull roll i arbetet för en bättre arbetsmiljö, och coronapandemin med dess följdverkningar gör arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin. Under pandemin har skyddsombuden behövt hantera många komplicerade arbetsmiljöfrågor, som risker med dubbelarbete, smittrisker, oro, snabba omställningar och risker kring hög arbetsbelastning. Uppdraget som skyddsombud innebär att vara uthållig, att ihärdigt föra medarbetarnas talan, att se missförhållanden och uppmärksamma arbetsgivaren på dessa, samt att driva på för åtgärder och förbättringar i samverkan. Uppdraget innebär även att förvalta det mandat som staten har gett oss och att se till att arbetsmiljöregelverket följs. De senaste åren med pandemi har tydliggjort för alla att det behövs skyddsombud på alla arbetsplatser.

För oss inom Fysioterapeuterna är arbetsmiljöfrågorna viktiga. Engagemanget är högt i vårt förbund, och vi är många som arbetar för att alla medlemmar ska ha en god arbetsmiljö. Som skyddsombud eller huvudskyddsombud på din arbetsplats är du helt central i det arbetet. Därför vill jag rikta ett stort tack till dig för att du är skyddsombud!

I veckans En podd i rörelse pratas det arbetsmiljö med Anders Westlund, utredare med fokus på arbetsmiljöfrågor SKR. Vilka roller och uppdrag har vi utifrån våra olika organisationer och hur kan vi arbeta tillsammans.

En podd i rörelse med Anders Westlund, SKR

Omställning pågår!

Välkommen till Fysioterapi 2021! Vilka dagar- att dela upplevelser och erfarenheter av vad vi som fack- och professionsförbund gör tillsammans för fysioterapeuters och sjukgymnasters förutsättningar för ett hållbart och utvecklande yrkesliv. Det är tillsammans som vi bidrar till att skapa förändring. Det är genom små och ibland stora steg framåt som vi påverkar för framtiden. Det är genom ihärdigt och strategiskt arbete som vi gör skillnad.

Så började mitt invigningstal vid Fysioterapi 2021 som i veckan samlat 1 500 fysioterapeuter från hela landet. Temat för i år var Omställning pågår. Det pågår en omställning och en rörelse inom svensk hälso- och sjukvård. Där fokus kommer att gå från delar till helhet, från reaktiv till proaktiv, från hus till närhet och från passivitet och till patienter som aktiva medskapare. En rörelse där vi alla är delaktiga och genom att välja det som tema vill vi dels fortsätta samtalet om vad omställning kan innebära för det har vi ju redan påbörjat dels lyfta vår betydelse i omställningen. Något som lyftes vid samtal med Lisbeth Löpare Johansson, SKR och Maria Hilberth, Socialstyrelsen.

Om fysioterapeuters roll i omställning till nära vård. Samtal med Lisbeth Löpare Johansson och Maria Hilberth

Fysioterapi 2021 är en möjlighet att under två dagar komma samman, få prata med varandra och lära av varandra kring det som intresserar oss. Fysioterapi är ett brett kunskapsområde och att vara fysioterapeut är ett brett yrke med många möjligheter. Det syns inte minst i programmet som innehåller olika former för lärande inom områden som högintensiv intervallträning, e-hälsa, karriärvägar, artros, dans- och yoga, stroke, smärta, motorisk bedömning, träning vid psykisk ohälsa, träning efter graviditet och mycket mycket mer. Studion var en samlande punkt mellan pass och också en möjlighet att höra mer om frågor som är viktiga för oss som fysioterapeuter.

Bilder från studion: Shereen (som fick pris för bästa poster), Ingela, Anke, Sofia, Torbjörn, Mikael, Helena, Annie och undertecknad

Vi lär av varandra och det har vi gjort under pandemin vilket socialministern tog upp i vårt samtal. Lena Hallengren betonade också vikten av hälsofrämjande arbete och vårt gemensamma ansvar för en god folkhälsa.

Samtal med socialminister Lena Hallengren om lärdomar från pandemin

Tack till alla som deltog vid Fysioterapi 2021! Tack till alla talare och gäster som bidrog till att skapa dagar fulla av energi och lust att arbeta vidare tillsammans.

Tack för alla konferensselfies som ni skickade in under Fysioterapi 2021!

Om värdet av goda relationer

Hur skapar vi förändring och hur bidrar vi till en bättre hälso- och sjukvård för dem som vi är till för. Viktiga frågor och med många olika svar. Svaren beror på vem du frågar och kan också bero på vilken politisk tillhörighet de har, var i landet man befinner sig och var man arbetar eller verkar.

Mindre än ett år till val och diskussioner kring de olika partiernas frågor börjar synas allt mer. I veckans diskussion på LIF var representanterna från olika partier överraskande överens inom flera frågor. De berättar om samarbete och om hur de driver olika frågor tillsammans. Just samarbete och att driva frågor tillsammans tror jag är en väg framåt. Frågor som lyftes och som berör många är till exempel rätt till kompetensutveckling, vikten av att statliga satsningar går till de som arbetar i välfärden och rätten att som patient själv bestämma över sin egen data.

Acko Ankarberg, Kristina Nilsson, Sofia Nilsson och Camilla Waltersson Grönwall

Värdet av goda relationer kan inte underskattas. Relationer där vi har förståelse för varandras perspektiv, respekt för varandras förutsättningar och en nyfikenhet. Jag är säker på att en sådan enkel sak som goda relationer kan bidra till förändring och till en bättre hälso- och sjukvård. Det kan tyckas enkelt men genom att prata med varandra och bygga relationer bidrar vi också till förståelse för varandras perspektiv och vardag. Professioner som pratar med varandra får förståelse för vilka behov vi har. Vi kan ha olika behov men mycket är samma. Vi behöver alla en god arbetsmiljö, vi förtjänar alla en lön eller ersättning som motsvarar uppdrag, ansvar och kompetens och vi behöver kompetensutveckling för att vara uppdaterade i den senaste kunskapen och för att kunna arbeta patientsäkert. Vid förra veckans dialogmöte på SKR fick vi höra om Byske VC där arbete i team utifrån patientens behov har lett till minskad prestige, snabbare beslut och en ökad tillgänglighet för patienter. Om vi ska fortsätta arbeta i stuprör blir vi aldrig klara. 

När vi som profession bygger relation med patienten får vi förståelse för varandras perspektiv och vardag. Genom att arbeta personcentrerat och i handling utgå från individen och dennes behov och förutsättningar kan vi också skapa och bidra till en hälso -och sjukvård som är bättre. Genom kontinuitet, genom att bygga en relation och genom att ibland våga vara långsiktig i sitt arbete bidrar vi till något som är bättre.

Vi är inte alltid överens och vi har inte alltid samma mål eller bild av verkligheten men om vi har en god relation kan vi prata om det. En god relation som bygger på öppenhet och vilja att förstå. För Fysioterapeuterna är det viktigt med relationer och vi tror att det är genom samarbete och samverkan som vi kan komma vidare. Det är genom vårt tillsammans som vi bidrar till förändring. Nästa vecka samlas vi till Fysioterapi 2021 för konferens och för möjlighet att lära tillsammans med och av varandra. Över 1 000 fysioterapeuter och sjukgymnaster som bidrar till ett starkt tillsammans.

Dags för Fysioterapi 2021! Denna gång digitalt!

Börja med barnen! Vår framtid!

Det är många barn i Sverige som mår bra. Men det finns också många barn och unga som kämpar med olika tillstånd. Stress och ångest, smärta och olika former av funktionsnedsättningar som skapar utmaningar i vardagen. I barnkonventionen läser vi att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi läser också att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt att barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Detta är viktiga frågor som ständigt bör lyftas fram och aktualiseras.

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare Peter Almgren sitt slutbetänkande om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga till statsrådet Hallengren. Ett slutbetänkande som lyfter vikten av att kunna följa upp hälsa hos barn och unga och att kvalitetssäkra de verksamheter som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) 

Ett sätt att kvalitetssäkra dessa verksamheter är att tillgodose att det finns en bredd av kompetenser som kan arbeta med den bredd av behov som vi ser hos de barn och unga som besöker mödrahälsovård, BVC, ungdomsmottagningar och elevhälsa.

Fysioterapeuterna ser behovet av en breddning av kompetenser. För barnens skull. Vi har länge drivit frågan om att elevhälsan måste stärkas och bli en sammanhållen del av hälso- och sjukvården. Teamet som arbetar med elevhälsan behöver byggas ut med fler professioner exempelvis fysioterapeuter, för att barn och unga ska få bättre och snabbare hjälp och stöd, oavsett om syftet är att de ska nå utbildningens mål eller för att alla barn ska må bra.

Det finns många uppdrag för fysioterapeuter inom elevhälsan. Några exempel är att bidra till ökad fysisk aktivitet, arbeta förebyggande för såväl elever som personal samt att bedöma smärta från rörelseapparaten, motorisk funktion, långvarig smärtproblematik, neuropsykiatriska diagnoser och ohälsa relaterad till stress/nedstämdhet för att kunna remittera vidare till lämplig vårdgivare inom hälso- och sjukvården. I En podd i rörelse kan du höra mer om hur det kan löna sig med fysioterapeut i elevhälsan.

Att vara människa är att vara komplex och att behöva olika saker för olika behov. Det är därför inte hållbart med stuprör eller med enkla lösningar på komplexa problem. Det lönar sig med en bredd av kompetenser och det lönar sig med fysioterapeuter inom elevhälsan för barnens skull. Något som flera av våra partier skrivit motioner om vilket är glädjande. Vi är många som vill förändring.

Foto av Sharon McCutcheon pu00e5 Pexels.com

Att ta sitt ansvar som arbetsgivare för framtidens kompetensförsörjning

Det finns en ökad efterfrågan på fysioterapeuter och vår kompetens. Ett ökat behov av såväl nyexaminerade som erfarna finns idag och kommer att finnas i framtiden. Bilden av ett ökat behov beskrivs av Saco i veckans rapport om framtida arbetsmarknad för akademiker. Bilden delas av Fysioterapeuterna och av Socialstyrelsen. I SCB Arbetskraftbarometer svarar många arbetsgivare att de kommer att behöva anställa fler fysioterapeuter under de närmsta åren. Detta gör att det blir allt viktigare att arbetsgivare lever upp till sitt ansvar om bra villkor. Det behövs bra villkor för att fysioterapeuter/sjukgymnaster ska vilja börja en ny anställning eller stanna kvar på en arbetsplats. Som arbetsgivare kan man då utgå från tre begrepp förutsättningar, förmåga och viljan att bidra. Gemensamt för begreppen är att på arbetsplatsen skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för de som arbetar där. Genom detta kan man därmed öka förståelse, vilja och delaktighet.

Sacos rapport om framtidsutsikter för akademiker

Förutsättningarna för arbetet påverkas bland annat genom en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö med tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete som är känt av medarbetarna. En arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra för att ge möjlighet till återhämtning, reflektion och för att kunna arbeta utifrån evidens och därmed arbeta patientsäkert. Arbetsmiljö behöver följas upp kontinuerligt och regelbundet. Det behöver vara tydligt för medarbetare vad som förväntas och vilken min roll är för att uppnå verksamhetens mål. Det behöver vara tydligt hur verksamheten arbetar med involvering och delaktighet och medarbetar som vill just vara involverade och delaktiga ska uppskattas för det. Uppskattning som kan visas genom att man prioriteras vid lönerevision.

Vi har förmåga för vårt arbete som fysioterapeuter genom vår grundutbildning och legitimation. En förmåga som behöver få fortsätta utvecklas genom regelbunden kompetensutveckling. En förmåga som behöver planeras för och ska följas upp genom individuella utvecklingsplaner. Tid för kompetensutveckling ska prioriteras och behöver därför ingå som en del i planering av de resurser som finns inom verksamheten.

Viljan att bidra är tydlig hos oss som arbetar inom hälso- och sjukvård. Vi ser värdet för den patient som vi möter och vi ser hur vi genom vår kompetens bidrar. Fysioterapeuter arbetar med sambandet mellan fysisk och psykisk funktion, rörelse och hälsa, med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet och med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada. Vi skapar värde. Det lönar sig med fysioterapeuter. För att vi ska kunna göra det på bästa sätt behöver vi kollegor, kunskap och en arbetsmiljö som tillåter oss att arbeta patientsäkert och utifrån evidens. 

Redan idag är det brist på fysioterapeuter. Det ökande behovet av rehabilitering, av förebyggande insatser kommer inte minska efterfrågan, tvärtom. Allt fler ser att det lönar sig att anställa fysioterapeuter, både för patienterna och verksamheterna. Fysioterapeuters kompetens efterfrågas alltmer inom till exempel äldreomsorgen, elevhälsan i skolan, försäkringsbranschen, vid rehabiliteringsinsatser hos arbetsgivare, i uppdrag mot arbetsförmedlingarna och även inom hälsobranschen när det gäller hälsofrämjande arbete och livsstilsfrågor. Det är oroande att regioner och kommuner har rehabiliteringsuppdrag och hälsofrämjande uppdrag som de inte kan leva upp till.

I veckan släpptes ett nytt avsnitt av En Podd i rörelse. Denna gång med Årets Fysioterapeut Malin Nygren Bonnier. Häng med på ett samtal kring rehabilitering, covid-19, teamarbete och forskning.