Dags för kvalitetspris!

I veckan har Fysioterapeuterna delat ut sitt kvalitetspris som i år gick till fysioterapiverksamheten vid Skånes Universitetssjukhus och fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet. Dessa båda verksamheter har tillsammans tagit fram, utvecklat och drivit en utbildningsinsats kring covid för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Skåne. Utbildningsinsatsen startades i våras när covid var nytt för de flesta. Innehållet har varierats och anpassats utifrån deltagarnas behov, som skiftat under året. Akut omhändertagande, rehabilitering, teamarbete, patientens perspektiv är några av de teman som har tagits upp. Utbildningen har varit för alla fysioterapeuter och arbetsterapeuter oavsett huvudman och man har också bjudit in studenter som närmar sig examen. Ett väl genomfört arbete och väl värt kvalitetspriset 2021. Stort grattis till er!
Anne Sundén, programdirektör fysioterapiutbildningen, Lunds universitet, Cecilia Winberg, Sofia Hagel, chefsfysioterapeut Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Vid utbildningens senaste seminarium i tisdags pratade en kurator om att hantera långvarig ansträngning. Hon pratade om hur vi får och ger energi, att möjlighet till återhämtning behövs på såväl arbete som fritid. Mycket av det som hon sa var klokt och något som jag tror att vi är flera som behöver ta hänsyn till. Hon bad oss reflektera kring pandemin och om alla konsekvenser är negativa. Utbildningsinsatsen ovan är ett exempel på något positivt som kommit ut av pandemin. En generositet och vilja att dela kunskap som man sällan sett tidigare eller i varje fall inte så tydligt. Samverkan, generositet och en vilja att tillsammans lösa de uppgifter som vi ställs inför är några av de positiva möjligheter som jag hoppas kommer att finnas kvar långt efter att pandemin har lämnat oss. Föreläsningen var viktig för vi vet att arbetsbelastningen är hög för många, redan 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor, enligt Hjärnfondens siffror.


Hjärnfondens vitbok

Hjärnfonden släppte i veckan en vitbok med förslag på hur den stressrelaterade psykiska ohälsan i samhället kan minskas och därmed synliggöra den drabbades situation och bidra till ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. I vitboken förtydligas det gemensamma ansvar som vi har samt att det inte är acceptabelt att lägga allt på den enskilde individen. Det behövs nya beslut och kraftsamling på alla nivåer. Arbetslivet och dess villkor behöver reformeras, drabbade behöver få rätt stöd och vård och vi behöver jobba mer preventivt redan hos våra barn och unga. Ju fler vi blir som adresserar möjligheter och lösningar som lyfter kunskap och goda exempel desto snabbare når vi målet – ett hållbart arbetsliv och ett friskare Sverige.
I rapporten finns flera förslag på hur detta ska kunna göras och också en tydlig bild över vems ansvar som vilken åtgärd ligger på. Några av åtgärderna är stärkt elevhälsa, stärkt uppdrag för rehabiliteringskoordinatorer samt kunskapslyft och ökat stöd till arbetsgivare.


Bild från kortversionen av regeringens arbetsmiljöstrategi

God arbetsmiljö är viktigt vilket syns i den arbetsmiljöstrategi som regeringen publicerade förra veckan” En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 Skr. 2020/21:92″. Kortversionen kan du hitta här. Strategin sammanfattas med punkterna:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Fysioterapeuterna ser fram emot det fortsatta arbetet med strategin och de konkreta åtgärder som kommer att behövas för att vi ska få den goda arbetsmiljö som vi alla önskar och förtjänar.


Lisa Svernby och Vidar

I veckan släpptes Fysioterapeuternas andra kampanjfilm. Nu med fokus på Vidar och vad hans fysioterapeut Lisa kan hjälpa honom med. Många barn idag har precis som Vidar problem med snedställning av nacken, som oftast kallas för favoritsida. Om barnet har en favoritsida så är kontakten med fysioterapeut viktig för att skapa en jämn rörlighet och styrka i nacken. Men också för att förebygga och behandla skallasymmetri och säkerställa att motoriken och balansorganen utvecklas som den ska.
Nästa vecka är det sportlov i Skåne och bloggen tar paus en vecka men 5 mars kommer det ett nytt avsnitt.

Lön, omställning och Agenda 2030

Vi fortsätter samtalet om lön och kompetens ett tag till. I veckan har vi ordnat ett lönepolitiskt seminarium för våra förtroendevalda. Vid seminariet blev det tydligt att vi alla har ett ansvar för vår lön men att vi har olika möjlighet att påverka den beroende på var vi befinner oss.
Det är inte acceptabelt att en fysioterapeut aldrig tjänar in sin utbildning. Det är inte heller acceptabelt att samtidigt som det råder brist på fysioterapeuter bidrar nuvarande löneläge och bristande kompetensutveckling till en allt sämre arbetssituation, där många väljer att sluta eller överväger att lämna yrket. Det är inte heller acceptabelt att kompetensutveckling och ökat ansvar inte leder till rimlig löneutveckling. Om detta debatterade vi i veckan i Altinget. Debattartikeln i sin helhet hittar du här.


Bild från veckans debattartikel i Altinget

I veckan har jag som en av nästa tusen deltagare deltagit i SKRs ledarutbildning Ledarskapsprogram Nära vård. Vid heldagsseminariet inspirerades vi att lyssna på berättelsen om bemötande där Hans-Inge Persson delade med sig av sin och sin frus historia. Han pratar om att skifta fokus och att se sig själv utifrån någon annans behov. Han pratar om att det inte finns några besvärliga patienter utan patienter med besvär. Han uppmanar oss att lyssna på berättelserna och säger att i samtalet mellan patient och vårdgivare ska båda bli lite klokare.
Vi lyssnade på Klara Palmgren Broryd som delade med sig av sin kunskap kring att leda i komplexa organisationer. Omställningen är en kulturresa där vi behöver ställa oss nya frågor och ifrågasätta gamla arbetssätt. För Fysioterapeuterna är detta en viktig fråga som vi kommer att arbeta aktivt med för våra medlemmar och för de vi är till för. Vi är en del i den nära vården och vi vill leda och vara del av förändring. Omställning är tema för Fysioterapi 2021 som ordnas i höst. Det finns fortsatt möjlighet att skicka in abstrakt till konferensen för den som vill dela med sig av goda exempel och forskning inom området. 


Bild från SKR om vad Nära vård kan vara

Under måndagen träffade Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg och jag Socialstyrelsen för att diskutera rehabilitering för personer med covid, kompetensutveckling och nationella riktlinjer.
De nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har nyligen uppdaterats och de viktiga punkter i den reviderade versionen är: 
1. Tidig diagnostik och utredning är viktig
2. Fysisk träning central i behandlingen och här tar man också upp vikten av teamrehabilitering, fysisk träning och patientutbildning
3. Resurserna bör användas effektivare tex genom minska artroskopisk kirurgi till förmån för fysisk träning och patientutbildning
4. Vården behöver bli mer jämlik. 

Som avslut på veckans blogg vill jag lyfta Agenda 2030 som kommer att vara en stor del av vårt arbete framöver. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. I veckan publicerades i Lancet Planetary Health en modelleringsstudie som beräknade hur minskningen av växthusgaser kan ge stora hälsovinster. Miljontals förtida dödsfall kan undvikas om länderna skärper sitt klimatarbete. Åtgärder för ett förbättrat klimat påverkar också hälsan genom hälsosammare matvanor, renare luft och mer vardagsmotion. Artikeln av I Hamilton mfl kan du hitta här. Den är läsvärd och värd att reflektera kring. 

Vi måste prata om lön!

Inom Fysioterapeuterna har vi nyligen reviderat vårt lönepolitiska program vilket vi kommer att presentera vid ett webinar på måndag. Programmet kan du hitta här. Revideringen av programmet har pågått under en tid och gjorts tillsammans med  regionalt förhandlingsansvariga från hela landet. Det kommande arbetet fokuseras nu på hur vi arbetar praktiskt med programmet så att det ger effekt för fysioterapeuters och sjukgymnasters löneutveckling. Det blir viktigt lokalt, regionalt och centralt för tydligare löneutveckling och för tydligare möjligheter att kunna påverka sin egen lön.
Lön är viktigt och svårt men vi måste våga prata om det!
Fysioterapeuterna vill:

  • Att våra medlemmars löner ska vara individuella och differentierade
  • Att lönen ska sättas i dialog mellan medlem och lönesättande chef 
  • Att alla medlemmar har möjlighet till kompetens- och löneutveckling under hela arbetslivet
  • Stödja medlemmar och förtroendevalda i den lokala löneprocessen
  • Arbeta för högre lönenivåer och för en långsiktig och varaktigt stark positiv förändring av fysioterapeuters löner. 

I veckan har fokus fortsatt till viss del varit på det slutbetänkande som presenterades från utredningen God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) som under fyra år har letts förtjänstfullt av Anna Nergårdh. Förutom fortsatt inläsning har jag deltagit vid ett av de seminarier som SKR ordnade för att fördjupa samtalet kring betänkandet och dess konsekvenser samt uttalat mig i Fysioterapi. Vid seminariet i tisdags pratade man om utredningen i sin helhet. Från utredningens håll lyfter man en önskan om att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem där man väljer att arbeta och där man har förutsättningar att göra ett bra jobb. Med förutsättningar att göra ett gott jobb har man sannolikt också möjlighet att påverka hälsa; både sin egen och andras. Det låter enkelt och ingen har nog något däremot men frågan man ställer sig är ju varför det inte redan är så?
I betänkandet beskrivs vikten av kompetensutveckling för att känna sig trygg i sitt arbete, tankar om teamarbete och interprofessionellt arbete samt möjlighet att bedriva forskning kring psykisk ohälsa och att denna forskning ses som likvärdig med forskning om fysisk ohälsa. 

Anna Nergårdh vid seminariet från SKR

I betänkandet finns en exempelsamling på pågående projekt. Ett av dem är Dans för hälsa som startades av fysioterapeut Anna Duberg. Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Några röster från dem som varit med kan du se i filmen. 
Ett annat fint exempel är Häng med oss ut som initierats av arbetsterapeut Therese Rosenkvist och som möjliggör för personer i socialpsykiatrin att prova på friluftsaktiviteter i en lokal förening.
Det finns många goda exempel men utredaren beskriver en tendens att kännedomen om dessa blir personbundna. Hon föreslår ett mer strukturerat användande så att de kan komma fler personer till nytta och oavsett vilken person man råkar träffa när man söker stöd. Det låter i mina öron som en rimlig åtgärd och som sannolikt ökar både tillgänglighet och jämlikhet för de personer som har behov av detta.


Under veckan har det släppts ett nytt avsnitt av SKRs Nära vård podden där jag fick förmånen att tillsammans med Sofia Rydgren Stale och Lisbeth Löpare prata om engagemang, nära vård och om att leda tillsammans. Ett av våra samtalsämnen var fackens roll i omställningen. Facken spelar många viktiga roller i detta arbete, en av rollerna är att sprida information både till medlemmar och från medlemmar. Vi har ett bildande uppdrag som går både inåt och utåt. Vi som förbund blir viktiga för att visa på goda och konkreta exempel, på hur man kan leda omställning och hur det påverkar fysioterapeuter i omställningen. Kanske något att lyssna på under den kommande helgen som jag hoppas blir god för er alla.