Att ta ansvar

Dags för årets första blogg som tar sig an arbetet i Vårdansvarskommittén. Fysioterapeuterna är en av de 65 organisationer och enskilda personer som valt att svara på Vårdansvarskommittén öppna konsultation i början av januari. Vi tog hjälp av våra distrikt och sektioner för att svara på frågan om vilka problem/utmaningar inom hälso- och sjukvården som kommittén bör fokusera på.

I vårt svar tar vi upp fem punkter som vi anser att kommittén bör fokusera på:  

  1. Hälso- och sjukvården är inte jämlik. Det finns stora regionala skillnader i kvalitet, tillgång till olika vårdinsatser och kompetenser beroende av var i landet du bor. Tillgången till specialiserad fysioterapi är mycket ojämlikt fördelad. Till exempel är specialistfysioterapeuter inom kvinnors hälsa i huvudsak begränsade till region Stockholm och Västra Götaland. Bor du norr om Gävle så finns det ingen specialist i din region. Här behövs en statlig reglering av specialistutbildningen, men också en genomlysning av vårdvalens konsekvenser i relation till bland annat jämlik vård, arbetsmiljö och förutsättningar för vårdens medarbetare.
  2. Bristande kompetensförsörjning. Här behövs satsningar som kan koordineras nationellt till exempel gällande arbetsmiljö, kompetensutveckling, fortbildning och lön. Det är basen för att vi ska vilja välja välfärd och för att vi ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. 
  3. En sammanhållen vård. Vi ser en fragmentiserad vård som är uppdelad på olika huvudmän och saknar en nationell digital infrastruktur. Det skapar stuprör och glapp i vårdflöden, vilket innebär patientsäkerhetsrisker. Det är inte rimligt att patienterna ska tvingas vara budbärare mellan olika vårdgivare. Det är inte heller rimligt att rehabilitering ofta ses som ett parallellt spår, i stället för en naturlig del av vårdkedjan.
  4. Styrning och finansiering som stödjer beslutade mål om förebyggande och rehabiliterande insatser. Det krävs medvetna satsningar på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Satsningar som inkluderar prioriterade grupper och som ger professionerna förutsättningar att arbeta utifrån evidens och med hög kvalitet. Styrande och vägledande dokument bör inkludera alla de professioner som finns i verksamheten. Precis som kunskapsstyrningen bör ha en bred representation av kompetenser.
  5. Tillvarata all den kompetens som finns. För att hälso-och sjukvården ska lyckas med sitt uppdrag krävs att varje medarbetares färdigheter och förmågor tas tillvara. Fysioterapeuters kompetens bidrar till kostnadseffektivitet och högre patientsäkerhet när vi exempelvis arbetar som första instans för ledmuskelrelaterade besvär, inom primärvården på ortopedmottagningar eller på akuten.

I vårt svar lyfter vi också in de företagare som idag arbetar på LOF, ett välfungerande system för småskaligt företagande som är nationellt styrt och reglerat. Ett system som är en viktig del av valfriheten och där patientundersökningar visar en mycket hög patientnöjdhet. Det är ett exempel på hur ett nationellt system kan fungera som kommittén borde titta närmre på och lära av.  

Kanske kan den debatt som min ordförandelkollega Kristina Taylor skrev i Dagens Medicin i veckan hjälpa oss att tänka annorlunda och våga förändra våra hierarkier. Det kommer nog att behövas i den fortsatta arbetet med Vårdansvarskommittén.